Handelsbetingelser

Version: 2.9
Sidst opdateret: 25/03/2021

Ved at handle med os, accepterer du følgende handelsbetingelser

 1. Generelt: Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.  Disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser og aftaler. JED IT- & Teleservice ApS CVR: 35653821 benævnes herefter JED.

 2. Priser Konsulentvirksomhed og Hosting: Alle tilbudspriser, er i danske kroner og eksklusiv moms, levering, installation og support med mindre andet er skriftligt aftalt.

 3. Priser webshop: Alle priser på webshop er i danske kroner og eksklusiv moms, der tillægges fragt og ekspeditionsgebyr. Installation og /eller support kan tilkøbes en stor del af vores produkter samtidig med bestilling af selve produktet. På de af vores vare / ydelser hvor der ikke er tilkøbt installation / support tilbydes dette særskilt og afregnes efter medgået tid til JED’s timepriser.

 4. Kortbetaling webshop:
  Vi accepterer flg. kort:

  • VISA
  • Mastercard
   JED anvender en betalingsgateway fra Stripe. Alle kortdata sendes krypteret så dine oplysninger er sikrede. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af din konto.

 5. Varekøb tillægges fragt og evt. transportforsikringsomkostninger. Hardware/software ordre under kr. 4.000,00 tillægges minimum ordregebyr på kr. 125,00.

 6. Betaling: Hardware / Software faktureres ved bestilling og overgår herved til kunde for så vidt angår forsikringsforhold.

 7. Kunden kan ikke udøve modregning af nogen art, medmindre modkravet er skriftligt anerkendt af JED.

 8. Ejendomsforbehold: JED forbeholder sig ejendomsretten til de til enhver tid leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 9. Levering: Levering sker ab lager (Distributør / JED’s adresse). JED tager forbehold for leverandørsvigt.

 10. Bestillingsfejl: Varer tages alene retur hvor dette konkret er aftalt.

 11. Ydelser: Timer faktureres i hele timer, pr. påbegyndt time, undtagen telefon/fjern support inden for almindelig arbejdstid 08.00 – 16.00 som faktureres pr. påbegyndt ½ time. Timesatsen er den for tiden gældende sats. I forbindelse med igangværende arbejder vil der blive a conto faktureret ved månedens slutning. Hosting og Serverovervågning/drift er baseret på abonnementsbasis med forud fakturering som skal være registreret indbetalt inden periodens start.
  • WEB Hosting abonnement faktureres årligt forud af JED (Binding min. 12 måneder)
  • 3CX / Telefoni Hosting abonnement faktureres kvartalsvis forud af JED (Binding min. 12 måneder)
  • Server overvågning & drift abonnement faktureres kvartalsvis forud af JED (Binding min. 12 måneder)
  • PC support drift abonnement faktureres kvartalsvis forud af JED (Binding 12 måneder).
  • Abonnement forlænges automatisk til aktuel pris, og skal opsiges af kunde senest 60 dage før udløb. Abonnement ophører automatisk ved manglende indbetaling inden periodens start.

 12. Klippekort: Der kan med fordel købes klippekort som giver op til 25% rabat på timeprisen. Klippekortet kan benyttes til alle vores ydelser. Klippekort faktureres ved bestilling og har virkning fra den dag klippekortet er registreres indbetalt. Klippekort har ingen forældelse.

 13. Tidsforbrug og estimater: Alle tidsestimater er vurderet så nøjagtigt som muligt, men skal tages som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktisk forbrugte antal timer. JED vil efter endt opgave fakturere det faktisk forbrugte antal timer.

 14. Transport: Transporttid faktureres efter medgået tid plus km á kr. 4,55. Evt. bro, parkering og opholdsudgift faktureres efter regning tillagt 6%.

 15. Tilbud: Tilbud gælder i 14 dage fra tilbudsdato med mindre andet er aftalt. Tilbud på meget prisfølsomme varer som hardware, software o.l. er gældende i 5 dage. Der tages forbehold for pludselige kursreguleringer op og ned. Tid brugt på løsningsforslag og tilbud faktureres til gældende timesats og krediteres med 50% ved accept af tilbud.

 16. Manualer og Returret: Du kan som kunde ikke forvente at der medfølger dansk brugsanvisning. I det tilfælde hvor kunde køber en installeret og/eller tilpasset vare, fraskriver kunden sig returretten, kunden accepterer de hardware og software licensbetingelser som JED under installationen er nødsaget til at accepterer på kundens vegne.

 17. Ansvar: Produkter leveret af JED er altid med producent garanti. JED anbefaler garantiudvidelse på hardware til fx. 3-5 år on-site hvor dette er muligt. JED´s ydelser (Konsulentbistand / viden / installation) leveres som de er, uden garanti. JED kan ikke gøres erstatningspligtig. JED hæfter endvidere ikke for direkte eller indirekte tab/følgeskader såsom driftstab, avancetab, tidstab eller tab af data. I det omfang en skade er dækket af en producent/distributørs ansvar/garanti, kan kunden gøre dette ansvar/denne garanti direkte gældende mod producenten/distributøren.

 18. Hardwaregaranti: Al hardware sælges med producentgaranti, dvs. henvendelse vedr. et evt. defekt produkt skal rettes til producenten. Ved fejl på udstyr i garantiperioden dækkes der typisk sådan; A) Ved produkter med indleveringsgaranti dækkes udskiftning af defekt produktet eller defekt del i produktet. Garantiarbejder udføres hos producenten eller dennes serviceudbyder. B) Ved garanti med tilkaldeservice dækkes som i A), blot udføres opgaven hos kunden og kørsel er også dækket. Garantien dækker ikke diagnosticering, backup ud- og indlæsning, dataoverførsel, installation af software o.l. Disse opgaver kan efter ønske udføres af JED mod betaling. Ved garantiarbejder på enheder som indeholder data er der risiko for at data mistes under arbejdet, hvorfor vi kraftigt anbefaler kunden at tage backup af data forud for garantiarbejde. JED hjælper meget gerne med at fastslå garantitypen og få gennemført garantiservicen hvilket afregnes til alm. timetakster.

 19. Softwaregaranti: Al software sælges med producentgaranti. Vi viderefører softwareproducentens garantiperiode og -betingelser overfor kunden. Stort set alt software har meget begrænset garanti. Vi udbedrer ikke fejl i software uden beregning, men hjælper meget gerne med at finde og installere opdateringer og fejlrettelser mod betaling. Hvis opdateringer og fejlrettelser som løser en aktuel fejl ikke findes, udfører vi gerne mod betaling egne fejlretninger der evt. kan løse opgaven.

 20. Softwarevedligehold: 3CX Softwarelicens inkluderer 1 års Softwarevedligehold. Softwarevedligehold giver kunden ret til bl.a. at hente og opdatere med altid nyeste versioner, og giver ret til udvidet funktionalitet i programmet. Softwarevedligehold faktureres årligt af JED og koster ca. 27,5% af den til enhver tid gældende 3CX licens nypris.

 21. Ejendomsretten til kundespecifik udvikling og programmering forbliver hos JED således, at kunden alene erhverver en ikke-eksklusiv brugsret. Kunden må ikke videreoverdrage det udviklede, medmindre dette sker som led i en virksomhedsoverdragelse.

 22. Backup og registrering: Kunden er forpligtet til altid, og forud for JED’s arbejde, at sikre en brugbar backup af sine data, registrering af passwords, opsætninger og indstillinger, sådan at et system kan reetableres i tilfælde af fejl, uheld eller hændelser under vort arbejde der måtte ødelægger data. Dette gælder både for hardware, fx en server, et netværk, en PC, en perifer enhed, og for software, fx et økonomisystem, en specialudvikling, en konvertering, et Internetsystem o.l.

 23. Produktansvar: JED er ikke ansvarlig for tingsskade, medmindre den skadelidte genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. I det omfang JED måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde JED skadesløs i det indbyrdes forhold.

 24. Betaling er netto kontant, medmindre andet fremgår af fakturaen. Rente beregnes med 2% pr. påbegyndt måned såfremt betaling udebliver efter fakturaens forfaldsdato. Ved fremsendelse af påmindelse og rykkerskrivelse beregnes et gebyr på kr. 100,00 pr. skrivelse samt kompensationsbeløb kr. 310,00.  Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og dernæst på hovedstolen.

 25. Transport af rettigheder og pligter: JED er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

 26. Tvister: Eventuel tvist mellem JED og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret med retten i Odense som værneting.